Jøderne i danske muslimske tidskrifter
skrevet af Samlet af C. Cain
Denne artikel har tidl. vret bragt i Islam i Norden, G. Cain og R. Slot-Henriksen

: ISLAM OG JØDERNE

Som en konsekvens af arabernes erobring af Mellemøsten, Nordafrika og Afghanistan kom islam til at være første religion i områder, der tidligere var kristne eller jødiske. Herved kom de oprindelige befolkninger under arabisk dominans, og måtte leve som “dhimmi´” (beskyttede folk) i hvad der tidligere havde været deres eget land. “Beskyttelsen” var mere teoretisk end virkelig, og dhimmi-folkene blev reduceret til andenrangsborgere med begrænsede udfoldelsesmuligheder. Indfandt de sig i disse ydmygende restriktioner, kunne de leve nogenlunde uforstyrret, men trakasserier og forfølgelser blev efterhånden værre, og mange opgav kampen og gik over til islam. Selvom der i koranen og i ahadith, (profetens udtalelser udenfor Koranen,) var opfordringer til overbærenhed overfor de “beskyttede” folk, var der også andre skriftsteder og udtalelser, der opfordrede til det modsatte. Og tolkninger ændrede sig i takt med, hvad der skete ude i verden. Staten Israels genoprettelse udløste en flodbølge af had til jøder, og dette had blev endnu stærkere efter araberne led et forsmædeligt militært nederlag i 1967. Hadet er lige så brændende i dag. Her er et uddrag af en artikel i det moderate muslimske blad Muslim I Danmark maj 1994: Jødernes særkende ifølge Quranen, hvor jødernes egenskaber remses op punkt for punkt. Først deres griskhed.

Kærlighed til og bevogtning af penge til en sådan grad, at det ligner tilbedelse, således at det vil være på sin plads at kalde dem “pengetilbederne”... Quran 28:79.

Dernæst deres kriminelle tilbøjeligheder og løgnagtighed:
Lovovertrædelse, benægtelse af sandheden, uretskaffenhed og misgerning. “De, som var vantro blandt Israels børn blev forbandet af Dawoods (Davids) mund og af Isas (Jesus),.. De forbød ikke hinanden det onde , som de øvede. Ondt var visseligt hvad de plejede at gøre...ondt er visseligt, hvad deres sjæle har sendt i forvejen for sig, så at Allah vredes på dem, og i straffen skal de blive. Quran 5: 79-81

De er upålidelige:
De holder ikke deres aftaler. Quran 2:27

De forvrænger og forfalsker Guds ord:
De lyver om Allah og forvansker religionen. “Og jøderne siger: Allahs hånd er bundet!” Quran 5:64

De er aber i menneskeskikkelse og fortjener foragt:

Hovmod. “Og da de overtrådte det, som var blevet forbudt dem, sagde Vi til dem bliv (som) foragtede aber.” Quran 7:166. Og I kender visselig dem blandt jer, som begik overtrædelser på sabbatdagen. Da sagde Vi til dem: Bliv som foragtede aber” Quran 2:65

De er forbandet af Gud:
- Allahs vrede er over dem. “Og de blev slået med skændsel og elendighed og pådrog sig Allahs vrede.” Quran 2:61
19- Og (husk den tid) da din Herre forkyndte: Jeg vil visselig indtil (opstandelsesdagen) rejse folk imod dem, som vil ramme dem med en slem straf. Se, din herre er hurtig til at gengælde” Quran 7:167

De skaber krig:
De forsøger at opildne til krig. “Hver gang de tænder en ild til krig,
vil Allah udslukke den.” Quran 5:64

Jødernes særkende ifølge Quranen (skrevet af Naveed Sheikh) blev kommenteret af en anden muslim i et senere nummer (aug. 1995). Forfatteren Najmi Rafiq taler om andre af Muhammeds hadith (flertal ahadith). Han siger: Jeg vil nøjes med at give to ahadith (Profetens udtalelser), som vil gøre det klar for læserne, hvilken holdning muslimer har til jøderne... Den som i et jødisk, kristent eller
et andet samfund hører om mig, og som ikke bekræfter troen på, at jeg er sendt med det endegyldige budskab Islam, og dør i en tilstand af vantro, skal blive en af ildens beboere.

Ovenstående tekst siger i al korthed, at kristne og jøder, der nægter at anerkende Muhammed som den største profet vil ende i helvede. I samme artikel har hr. Rafiq en interessant kommentar til begrebet trosfrihed, som Koranen tilsyneladende går ind for i en formulering, der normalt oversættes som “du har din religion, jeg har min”. Men det er ikke sådan dette vers skal forstås, skriver Rafiq. Ordet Al-Kafiroon betyder “de vantro”

Jeg giver broder Naveed Sheikh ret i, at trosfriheden er indført i Islam, men ..“I har jeres livsform, og vi har vores”, som han har brugt som argument for sin påstand, har mu-fasserin (Al-Quran fortolkere) fortolket på en anden måde....at denne sura ikke blev
åbenbaret for at indføre trosfrihed, men snarere for totalt at afvise forslagene om at lave kompromis, som Qureish (en stamme af byen) kom med.

Eftersom der ikke er andre steder i Koranen, der lover trosfrihed, er det vanskeligt at se, hvorfor forfatteren mener Islam støtter trosfrihed. Det forklarer han desværre ikke nærmere imidlertid. Men tilbage til jøderne. Ingen steder kommer uviljen imod dem så klart frem som i det dansksprogede Khilafah (Kalifat), der næsten i hvert andet nummer bringer en berømt hadith af Muhammed, hvor profeten forudsiger, hvad der vil ske på den yderste dag. Her er der i øvrigt ikke tale om en almindelig hadith, men om en hadith sahih, dvs.et Muhammed-udsagn hvis ægthed ingen muslim betvivler (10 aug. 1996).

“O muslim, O Allahs tjener, der er en jøde bagved mig, kom og dræb ham...”

Denne hadith gentages igen i et andet nummer (5-6 april/maj 1996), hvor der forklares, at det er de israelske jøder, der skal slagtes. Det har Allah lovet sin umma, Ordet umma betyder folk. Alle muslimer udgør det muslimske umma, det muslimske folk. Allahs sendebud er Profeten Muhammed.

“O MUSLIM! O ALLAHS SLAVE! DER ER EN JØDE BAGVED MIG, KOM OG SLÅ HAM IHJEL.
Allahs sendebud (må han hvile i fred) sagde: “Dommedagen vil ikke komme førhen muslimerne kæmper imod jøderne. Muslimerne vil slå dem ihjel til sådan en grad at jøderne vil gemme sig bag træer og sten, så vil træer og sten sige:- O muslim, O Allahs slave, der er en jøde bagved mig kom og slå ham ihjel”.

Jøder udgør også et folk, men et folk, der - ifølge Koranen - er forbandet af Gud. Et vers i Koranen antyder, at Gud har gjort jøder til aber og svin, og dette vers minder Khilafah jævnligt om (10. aug. 1996), idet de kritiserer de arabiske ledere for eftergivenhed overfor disse “aber og svin”.

Hvad er der i vejen med disse regenter, som med savl om munden slutter fred med disse jøder, som er svinenes og abernes brødre, dem som Allah forbandede og blev
vred over, sigende: “Sig: skal jeg meddele jer, hvis status hos Allah er værre end dette? Dem som Allah har forbandet og som han er vred på - og dem som han har gjort til aber og svin...” Den hellige Quran 5:60.

Ligesom hos nazisterne anses jøderne for en smittekilde. De skal uddrives ligesom Muhammed uddrev de jødiske stammer fra Medina, da han kom til magten. Deres rette plads er i helvede.

Jøderne opfører sig i disse dage med en indbildsk overlegenhed og udspreder korruption på jorden med USA´s og de hedenske landes i Europas tilladelse, men denne indbildskhed og uretfærdighedsspredelse vil ikke vedvare, da Allah siger:
“Vi har for Israels sønner bestemt i bogen, at de vil sprede korruption på jorden to gange og vise en stor hovmodighed”. Den hellige Quran 17:4.
“Og hvis I vender tilbage, vil Vi også vende tilbage og gøre helvede til en plads til de vantro”. Den hellige Quran 17:8.

Hvis ikke vore dages jøder forbedrer sig, vil de ende som muslimernes undersåtter.

Altså hvis I (jøder) vender tilbage til jeres hovmodighed og korruptions-spredelse på jorden, vil Allah give sine tjenere (muslimer) dominansen over jer, for at de således afskaffer jeres overlegenheds- og hovmodighedsvanvid og uretfærdighed.Jødernes stat (Israel) vil blive udslettet, skriver Khilafah, idet bladet endnu en gang minder om jødernes skæbne på den yderste dag.

Udslettelsen af jødernes stat vil ske med Islam og muslimers hænder...som det blev berettet i en sahih hadith *, hvori Allahs Sendebud Muhammed (må Allahs barmhjertighed og fred være over Ham) siger: “...stenen eller træet vil herefter sige: O muslim, O Allahs tjener, der er en jøde bag mig, kom og dræb ham...”
* en sand eller autentisk hadith

I lyset af dette er det ikke så mærkeligt, at der kun kan være fjendskab mellem jøder og muslimer. Det gælder også for kristne og muslimer.

O Muslimer!! Allah har sandelig ulovliggjort, at muslimerne tager de vantro til trofaste venner frem for de (troende) muslimer ved at sige: “O I troende, I skal ikke tage jøderne og de kristne til trofaste venner, og den, der gør dette af jer, er en af dem.” Den Hellige Quruan 5:51

Selvom de kristne finder meget lidt nåde i Khilafahs øjne, er ærkefjenden altid jøderne. Hadet er så brændende til jøderne, at muslimer i stigende omfang overtager nazisternes holdning til dem, NEWSLETTER FOR ISLAMIC STUDENT ORGANIZATION (som er et dansksproget blad trods den engelske titel) bringer følgende citat i nr. 7/1996:

Denne uges politiske citat.
(Vi bringer hver uge et politisk citat, der har noget at gøre med emnerne i nummeret) “Det er synd for jer i Vesten, at I er under så stærk indflydelse af Israel. Jøderne kontrollerer det meste af verdenspressen...”Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk