Leksikon ©

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Ghetto

Egentlig et jødisk ord. Afgrænset område med sin egen kultur og anden identitet og andre værdibegreber end det omgivenede samfund. Ghettoideen er en vigtig faktor for integrismen i Islam. Ideen at er islamiske love (sharia) skal gælde indenfor et afgrænset oimråde.

ISLAMS FORHOLD TIL DET IKKE-MUSLIMSKE SAMFUND
Muslimers forhold til det omgivende ikke-muslimske samfund er forskellig, og kan anskueliggøres gennem følgende eksempler:
1) Etablering af ghettoer (Ghettomodellen):
Målet er at skabe autonome områder med så lidt påvirkning fra det omgivende samfund som mulig, så det ikke-muslimske samfund ikke blander sig i det muslimske samfunds selvbestemmelse. Formålet er at beskytte den islamiske kultur og afgrænse den fra (kufr) hedenskab, som kan anfægte den islamiske identitet.

2) Erobring gennem åbning (Erobrings/åbningsmodellen:
En åbning overfor det omgivende samfund forklares med at man gennem infiltration, pres og kraftig øgning af det muslimske befolkningstal skal ændre det omgivende samfund. Målet er et islamisk samfund.

3) Den integristiske model
Integrismen er radikal og kræver, at ikke-muslimer bør indrette sig efter muslimerne. Integristers tilbud om integration omfatter arbejde og indlæring af sproget. De bruger ordet ”gensidig integration”. Yderliggående integrister ønsker eget parlament og islamiske domstole. Mange integrister er ghettotilhængere.

4) Bevaringsmodellen
Omfatter små grupper, som har forkastet islam pga. af dårlige erfaringer med islam fra hjemlandet. De ønsker ikke, at det ikke-muslimske samfund lader sig påvirke af muslimernes krav, men nogle fortsætter af vanemæssige grunde visse handlingsmønstre som f.eks. afvisning af svinekød.

Disse grupper kan stå endog meget skarpt overfor hinanden, hvilket fremgår af de nedenstående eksempler.

1.Emne : MUSLIMERS OPHOLD I DANMARK

A) Muslim i Norden nr.23, årgang 4.Dec.Jan.1997-98

”Validiteten af ophold i et ikke-muslimsk land
Ahmed Abu Dawood oversat af Mahmoud Abdel-Nasir: Opholdet i et ikke-muslimsk land
...... For at beskytte den muslimske tro fra korruption (nedbrydning, red.), har Allah beordret de troende til at fastholde en bestemt kompromisløs holdning / position i omgang med de ikke-troende. Allah har forbeholdt Al-Wala´ (kærlighed, støtte og hjælp) for Hans sendebud (saws) for de troende alene. Hvis muslimer overfører Al-Wala´ til ikke-muslimer giver det alvorlige islamiske konsekvenser. Det er imod
Allahs befalinger og forbudt i vores religion, at søge hjælp og støtte hos ikke-muslimer. Det kan føre til nedgang i Islams styrke, og nedprioritering af den muslimske tro. Ifølge de lærde, er et at tegnene af Wala´ givet til ikke-troende, opholdet i deres lande. Profeten (saws) har erklæret: "Jeg siger mig fri af enhver, der opholder sig blandt mushriqeen (polyteister)". Dette gælder, når en muslim støtter de ikke- muslimske lande imod de islamiske lande, og når de elsker at leve i et ikke-islamiske miljø, selv om en islamisk stat findes. Den, der søger et bedre materielt miljø er ikke nogen undtagelse fra denne regel...
Efterligning af ikke-muslimer
Under opholdet i det ikke-muslimske land, påhviler det os at bevare vores særskilte islamiske identitet. Dette indeholder alle facetter af vores liv med hensyn til tro, manér, slægtskab, politik, lydighed, osv. Profeten (saws)*, hans ledsagere og hans efterfølgere plejede at træffe foranstaltninger til at håndhæve denne regel. Profeten (saws)* sagde entydig, at "enhver, som efterligner et folk, er en af dem”. Profeten (saws)* beviste denne udtalelse på alle områder af sit liv… Kuffar (de vantro, red.) barberede deres skæg, så han påbød det modsatte af hvad de gjorde…Muslimer skal i virkeligheden undgå alle ceremonier eller vaner særlig knyttet til ikke-muslimer.
*) saws = fred være med ham


B) Muslim i Norden Årgang 5.nr.25 april-maj 1998

Muslimer i ikke-islamiske lande
Denne artikel er en reaktion fra Aminah Hassan, som er danskfødt, på forudgående artikel: "Validiteten af opholdelse i et ikke-muslimsk land".
Hun skriver, at hun føler sig anklaget af ovenstående artikel og påpeger, at muslimer er i deres ret til at udvandre fra deres hjemland, især "da det godt kan lade sig gøre at skabe et islamisk miljø i et ikke-islamisk samfund", og hun fortsætter:
"Allah siger. Hvis det bliver jer for trangt, er jorden mon ikke så udstrakt, at I kan udvandre på den?"(Sura 4/97). Der findes, som verden ser ud i dag, ikke en eneste ægte islamisk stat. Nogle hævder, at det nærmeste, vi kommer en sådan, er Saudi Arabien, og jeg tror ikke, at det er løsningen på muslimernes problemer i de ikke-islamiske lande, at de alle samles der, for så efterfølgende at lade hånt om resten af menneskeheden og dens vildfarelser og fejltagelser"..........
Jeg er overbevist om, at der er en dybere mening med, at Allah lader muslimer fra forskellige egne af verden udvandre for at bosætte sig, leve og virke i ikke-islamiske lande.............
Hvorfor ikke blive og kæmpe for islam i eksempelvis De Nordiske lande og resten af Europa? Dybest set er kampen for islam det absolut vigtigste, og det uanset hvor vi befinder
os, og i denne kamp skal vi udnytte alle muligheder, vi har. Tager vi eksempelvis et ikke-


islamisk land som Danmark, så har dette land et udmærket uddannelsessystem, tilgængelig for alle,
spækket med moderne teknologi og videnskab. Det skal de herboende muslimer udnytte til fulde, idet de har brug for al den uddannelse, de overhovedet kan få, for ad denne vej at kunne infiltrere og påvirke det ikke-islamiske samfund på alle niveauer så som institutioner og skoler, hospitals- og plejevæsen, industri, handel, forskning og politik. Jo mere veluddannede muslimerne er i det ikke-islamiske samfund, jo stærkere står de, også m.h.t. til at styrke deres eget miljø, thi er det ikke islamisk, så må de gøre det islamisk...............
Når man som muslim lever i et ikke-islamisk samfund, så er man nødvendigvis nødt til at omgås ikke-muslimer, og det bør man selvfølgelig gøre på passende vis, og det vil sige høfligt, men bestemt, idet vi for så vidt muligt skal udvise tolerance uden at anerkende deres livsførelse endsige føje dem i deres meninger........
Det er uden tvivl let for en indvandrende muslim uden eksempelvis danske rødder at undgå at være særligt knyttet til ikke-muslimer. Men for en dansk muslim, der som jeg er født af ikke-muslimske forældre og opvokset i et ikke-islamisk miljø, er det nærmest umuligt.......
Allah har skabt jorden vid og stor, med mange lande og stater. Indtil videre er kun et lidet antal af disse islamiske, mon ikke - med Allahs vilje - at vi som muslimer i ikke-islamiske lande og samfund kunne arbejde for at styrke islam, kvæle løgnen og fremhæve sandheden? Muslimerne skal ikke bare gemme sig......"


C) ”MORGENDÆMRINGEN” (islamisk blad)
nr. 11/ 12, 1995
”Skabelse af autonome områder”
Målet er først og fremmest at skabe områder i lovgivningen, hvor islam kan indrette sig muligst autonomt og uafhængig af staten og det omgivende samfund. Det udtrykkes i bladet "Morgendämmerung", som udgives af "Islamisches Zentrum, Hamburg":
"Islam lader sig ikke reducere til en privat religiøsitet, men befaler den troende en politisk og samfundsmæssig opgave... Den vestlige dominansholdning må afgjort tilbagevises, som vil foreskrive muslimerne, hvor meget af deres tro (lov) må tolereres i Vesten.... Perspektivet for muslimerne i Vesten må være, at tilkæmpe sig en


en plads i samfundet, og det vil sige en plads, som kan accepteres af muslimerne og ikke et hjørne, som det vestlige samfund "storslået" vil tildele os. Det vil i sidste ende kun være muligt, når det vestlige samfund opgiver sin assimilationspolitik og accepterer den islamiske realitet, dvs. sådan, som muslimerne vil danne sine omgivelser... Hvad muslimerne aktuelt kan gøre og også skal gøre, er ud fra egeninitiativer at skabe sig muligt mange autonomiområder, altså indretninger og strukturer, som udvikler sig uden ydre indblanding og som kan praktiseres autonomt..."
( s.19 ff.).


D) ”MORGENDÆMRINGEN”
nr.7/8, 1995
Dr. A.M. Naqawii: Sande muslimer er erobrere

“Sande muslimer forstår sig selv som erobrere. De forlader deres hjemlande, for at vinde Europa for islam. Målet er et islamisk land. For at nå målet, følges strategien: “skridt for skridt”. Udvandring er et fundamentalt princip i islam. Udvandring er lig med jihad, at anstrenge sig på Allahs veje...I Islam forlader man sit hjemland for troens skyld, og således er udvandringen ikke kun en pligt, men at være imod udvandringen for troens sag er et forræderi mod det islamiske samfund: Er Allahs jord ikke vid nok for jer, at i kan udvandre? (Sura 4.97)”......”De, som tror og udvandrer og med deres gods og med blod kæmper for Allahs sag, indtager den højeste rang hos Allah, og det er dem, som vil sejre”(Sura 9.20)


E) Gyldighed for ophold i Vesten gennem udbredelse af Islam
“Efter loven skulle den troende (muslim) leve sammen med sine trosbrødre i et land, i hvilket islamisk lov gælder, og i hvilket han uhindret kan følge sin religion. Er udøvelsen af religionen ikke mulig at gennemføre, er det obligatorisk for den troende at flytte, under forudsætning af fysisk og økonomisk at være i stand til det. Består der ikke en indskrænkning i muligheden for re-ligionsudøvelse, er den troende (muslim) fritstillet til at leve på det sted eller at flytte (emigrere). Men det er ønskværdigt, at han opholder sig i islamiske omgivelser, da muslimen ellers konstant

er konfronteret med det islamisk forkastelige og faren består i en negativ indflydelse. Men iflg. den Scharitiske retsskole er det bedre at leve videre i det ikke-muslimske område (land), hvis udbredelsen af islam derved kan gennemføres, naturligvis under forudsætning af, at Ibadat (religiøse handlinger) ikke bliver indskrænket. Af disse forklaringer fremgår, at et liv her i landet (Vesten) kun er rimeligt, når man bedriver Da´wa (dvs. missionere)”
( Bladet “Islam hier und heute”, nr.10/1994, s.6.)Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk