Leksikon ©

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Medgift, Mahr

Loven om medgift kaldes også loven om Mahr/Sadaq. Mahr eller Sadaq er det arabiske ord for den medgift, som bruden ifølge Koranen og islamisk lov skal modtage. Denne brudepris er en kontraktligt forpligtigelse. Ifølge Koranen og islamisk lov er brudegaven eller prisen en grundbestanddel (rikn) af ægteskabet, uanset om kvinden er muslim eller vantro (kristen eller jøde).
Koranen Sura 5.v.6: ”Lovligt for jer i ægteskab er ikke blot kyske kvinder, som er troende, men kyske kvinder blandt folk af skriften, som blev åbenbaret før din tid, når I giver dem deres fastsatte brudesum og ønsker kyskhed og ikke utugt, ej heller hemmelige intriger”. Denne medgift kan bestå af penge, smykker, ejendom, kvæg, tæpper og møbler og salgbare effekter. Man kan betale hele beløbet ved ægteskabets indgåelse eller lade det forfalde til betaling ved skilsmisse eller forstødelse. Forstødelse er mandens ret, kun han har ret til at udstøde kvinden, ikke omvendt.
Kvinden kan forlange ægteskabet opløst, hvis manden ikke betaler Mahr. Men hvis kvinden accepterer at fuldbyrde ægteskabet, inden beløbet er betalt, er det ikke mere skilsmissegrund, hvis manden undlader at betale. Den opfattes da som forfalden, bortfalden gæld. Forstøder manden sin hustru efter indgåelse af ægteskab, men før fuldbyrdelse af ægteskabet, har hun ret til halvdelen af brudegaven: Koranen sura 2.v.237: “Dersom I skiller jer fra dem før ægteskabet er fuldbyrdet, men efter at brudegaven er fastsat, giv dem da halvdelen af deres brudegave, medmindre de selv eller den, i hvis hænder ægteskabsformidlingen ligger, indvilliger i at eftergive den, men det er mere sømmeligt, at denne skulle eftergive den. Glem ikke at vise gavmildhed mod hinanden. Allah våger over alle jeres handlinger”.
Et ægteskab uden brudegave er i Koranen kun nævnt ét sted og betragtes derfor ikke som ugyldigt, men som uønskværdigt (makruh). Forstøder manden sin hustru efter fuldbyrdelse af ægteskabet, har kvinden ret til at beholde sin brudegave. Opstår der strid, tillægges der mandens ord mere vægt end kvindens, hvis ægteskabet er fuld-byrdet. Ingen af de fire muslimske retsskoler fastsætter en øvre grænse for beløbets størrelse.
Kvinden kan efter indgåelse af ægteskabet give sit brudegave til manden. Omgivelserne priser den kvinde, som forærer sin mahr til manden, hun er da en god opofrende hustru. Kvinden undlader ofte at kræve sin mahr tilbage ved skilsmisse. Hun kommer ellers i vanry.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk