Leksikon ©

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Lovgivning

Islamisk lovgivning er udsprunget af Koranen og hadith og er således en religiøs lovgivning. En muslim vil sige, at det er Allah, som har skabt islamisk lov og at den derfor gælder for hele menneskeheden og til alle tider. Den er altomfattende oh omfatter renhedskikke, hvad der er tillladt (hallal) og forbudt (haram), slagteregler, jura, forhold mand - kvinde, slaveri, krig, etc....


A) DER ER KUN ÉN LOV
”"Suveræniteten er ene og alene Allahs. Menneskers opgave er det, at anvende Allahs love og bestemmelser. Mennesket er ikke kommet til jorden for at lovgive, men for at gennemføre Allahs lovgivning, som Skaberen, der er almægtig, har nedsendt. Af denne grund er det hverken tilladt et menneske at lovgive eller at opdigte en forfatning, ej heller har han fået lov til det" (Den islamiske forfatning, Ümmet i Muhammad, s.42 f).
"Islam forbyder absolut, at muslimer underkaster sig andre principper end islams.... Følg det, som er nedsendt jer og følg ingen anden ved siden af ham (Sura 7.3)" (s.14).B) IKKE-MULIMER MÅ IKKE HAVE MAGT OVER MUSLIMER
"Islam forbyder tilstedeværelsen af fremmede styrker i muslimernes områder, samt at andre ikke-islamiske magter har autoriteten over muslimerne, fordi den viser muslimernes svaghed og samtidig giver disse fremmede magt og autoritet over den kommende islamiske stat, og dette er fuldstændig illegalt:
"Allah vil aldrig tillade at de vantro får autoritet over de troende".(OQM.)
Hvilket betyder at Allah har gjort det strengt haram (illegalt)......

Al-Khilafah er den stat, der implimenterer alle de islamiske love, og hvori muslimerne har autoriteten.
Vers fra Quránen:
Vi (Allah) slynger med voldsom styrke sandheden mod hedenskaben, så de knuses og sluttelig tilintetgøres.
Hvorfor skal jeg søge andre dommere end Allah, når han har nedsendt bogen (Quranén) i detaljeret form. (Bladet Khilafa, årg.2, nr.5/6 april/maj1996, Kbhn.)

C) TOLERANCE, FRED, DIALOG & ISLAM
”Lovene (islams love) udtrykker og indebærer ikke tolerance, men tværtimod viser disse islams og muslimernes overlegenhed i forhold til andre trosretninger og deres tilhængere og disses underkastelse under islams suverænitet. Dette betyder slet ikke tolerance, men derimod at disse(ikke muslimerne) på en ussel måde skal betale (jizjah) skat til os som vers 29 i sura at Al Tawba udtrykker.(Al-Kilafah-publikationer, København, ingen årstal).


D) KUN ALLAH KAN FASTSÆTTE LOVE
"De, som har den frækhed, at give love, har indledt sig i kamp med koranen, med Allah og hans udsending om at give love og fastsætte grænser, og har tilsagt kamp mod Allah og hans udsending (Muhammad). Her siger Koranverset: Se de, som modsætter sig Allah og hans lov, skal kastes til jorden, ligesom de, som prøvede det før dem. Og for disse vantro er der en skændig straf" (Sura58,5) (Ûmmit´ i Muhammad: "Den islamiske forfatning" 1993 s.35)


E) ”Islam skal have autoriteten og fjerne menneskeopfundne lovgivninger”
"Som det nu er åbenlyst opklaret, er Islam ikke en kompromissøgende, fredelig eller tolerant religion. Men islam er den eneste sandhed og har befalet dens tilhængere at kalde hele menneskeheden til at forlade deres hedenskab, falskhed og tilknytte sig islam og har endvidere forpligtet muslimerne til at gøre denne suveræn i verden via at nedlægge de materielle hindringer og udrydde den korruption og ynk, der har kilde i menneske-opfundne lovgivninger og de vantros myndighed på jorden. Følgelig er den islamiske dagsorden ikke respekt, kompromis, tolerance og fred, men derimod Da´wah og Jihad.
"Kæmp imod de vantro og hyklerne. Og vær hård (streng) imod dem. deres endested er helvede. Sikke et slet sted at vende tilbage til." (OQM. al-Tawbah:72).
"Kæmp mod dem fra Bogens folk (de kristne) som ikke tror på Allah og ej heller på den yderste dag, og som ikke holder det for forbudt, dem Allah og hans sendebud har forbudt, og som ikke følger sandhedens deen (Islam), indtil de betaler Djizjah* med (egen) hånd og underkaster sig" (OQM. Tawbah.29).
* (ikke-muslimers krigsskat til muslimerne)
Vi muslimers opgave er ikke at være kompromissøgende over for de vantro, deres hedenskab, polyteisme og falskhed, men derimod at gøre vores deen Islam, som er den eneste sandhed og det eneste middel til opnåelsen af Allahs tilfredshed, til suveræn over alle andre religioner, systemer og ideologier, selv om de vantro måtte hade det, som Allah (swt)*) udtrykker det i surat al-Tawbah 32-33).
Indbefattet i disse aktiviteter er der diskussioner med visdom (hikmah) bevis og god ytring, og der er også Jihad (materiel kamp, krig) for at nedlægge den materielle hindring og virkeliggøre den islamiske myndigheds suverænitet. Vores opgave må aldrig være at efterligne satans skridt ved at degradere Islam til bunden af hierakiet, gennem at være kompromissøgende, tolerante og imødekommende over for de vantro, polyteisterne, deres hedenskab, falskhed og vildledning-
I Islam er freden kun gældsende blandt muslimerne indbyrdes. Bare det at drømme om en fred mellem hedenskab og Islam, monoteisme (Tawhid) og polyteisme (Shirk), sandhed (Haq) og falskhed (Batil) og disses tilhængere er i modstridende med naturloven.
(Bladet "Tolerance, Fred, Dialog & Islam" s.3, Hitzut-Tahrir,København).
*) swt = fred være med ham.

F) LAD JER IKKE LOKKE
"Mit råd til muslimske søstre og brødre vil være. Lad være med kritikløst at tage nye skikke til jer. Tro ikke, at i lettere bliver accepteret og integreret i det danske samfund, hvis I blindt følger jeres naboers skikke og lader jer lokke væk fra jeres egen traditioner og kultur" (Aminah Tønnesen Echammari i bladet "Islam - fred og harmoni" nr.4. 1991).

Flgende sider er relateret til denne artikel:
- Hallal (Ordforklaring)
- Haram (Ordforklaring)
- Sharia (Ordforklaring)
Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk