Leksikon ©

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Hellig krig (jihad)

Sura 2.v.187 Dræb dem, hvor I træffer dem, og driv dem ud, fra det sted de har drevet jer ud. Når i bliver prøvet i jeres tro eller forfulgt, så er det værre end at blive dræbt. Men kæmp ikke mod dem ved den hellige moske, før de angriber jer. Hvis de angriber så dræb dem. Det skal være de vantros løn.
Sura 2 v.189 Bekæmp dem, indtil der ikke længere findes smertefuld undertrykkelse sted på grund af tro eller at de forfølger jer, og religionen er blevet Allahs: men hvis de overgiver sig, så skal der ikke være fjendskab mere, undtagen overfor dem, der er uretfærdige.
Sura 2. vers 212 I er anbefalet at kæmpe, selv om I føler modvilje mod det.
Sura 2.v.213 Det kan godt være, at I føler modvilje mod at gøre noget, selv om det er bedst for jer. Det kan være, I bedre kan lide det, der skader jer. Gud ved alt, I ved intet.
Sura 4.90...tag derfor ikke nogen af de vantro som venner førend at de overgiver sig til Allahs sag. men hvis de evner sig bort, så grib dem og dræb dem, hvor I end finder dem, og tag ikke nogen af dem som ven og heller ikke som hjælper.
Sura 8.13...jeg vil kaste rædsel i hjerteren på dem, der er vantro, og i troende (muslimer), skær deres( de vantros) halse over og hug deres fingerspidser af. Sådan skal de gå dem, som modsætter sig Allah og hans sendebud(Muhammad).
9.sura (kaldet Tawba) Arabernes og somaliernes moske i København kaldtes Tawba moskeen.
Sura 9.29 Kæmp mod dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og mod dem, som ikke holder det forbudt, som Allah og hans sendebud(Muhammad) har forbudt og som ikke følger sandhedens religion (islam), indtil de betaler tribut(underkastelsesskat til Muslimerne) med egen hånd og underkaster sig.
Sura 9.111 Allah har sandelig købt de troendes liv og ejendom af dem mod at de skal have Paradisets have, hvis de kæmper på Allahs side og hvis de dræber og bliver dræbt. Fryd jer over denne handel, som i har slutte med ham (Allah)- og alt dette, det er den store sejer.
Sura 47v.2-5 de, som er vantro og holder folk borte fra Allah vej - deres handlinger vil han gøre til intet. Men de, som tror og handler retfærdigt og tror på det som er åbenbaret til Muhammad, hvilket er sandheden fra deres herre...Når I da møder de vantro så hug deres halse over, og når I så har fået magt over dem, så bind dem fast i bånd.
Sura 47.v.36 Vær derfor ikke tøvende og svage så i (muslimer) opfordrer til fred når I er overlegne. Allah er med jer og vil ikke berøve jer frugten af jeres handlinger.

Sura 48.v.29-30 Det er Allah, der har sendt sit sendebud (Muhammad) med retledningen og sandhedens religion for at den må sejre over alle andre religioner. Allah er tilstrækkelig vidne. Muhammad er Allahs sendebud. De (muslimerne), som er med ham er hensynsløse mod de vantro, men milde i deres indbyrdes forhold.

A. Khomeinis tale holdt i hans hjem i Jamaran på profetens fødselsdag 12.12.1984.
”Hvis vi tillader de vantro at fortsætte med at spille deres rolle med at korrumpere verden, vil deres moralske straf blive desto strengere. Derfor vil vi gøre dem en tjeneste, hvis vi dræber dem, for at sætte en stopper for deres korrupte aktiviteter. For deres eventuelle straf vil blive mindre. At lade de vantro fortsætte med at leve, betyder at tillade dem at gøre endnu flere korrupte ting. At dræbe dem er den kirurgiske operation befalet af Allah Skaberen…..De, som følger Koranens love er agtpågivende overfor at opfylde lovene om Qissas (gengældelse) og at vi skal dræbe….Krig er en velsignelse for verden og for enhver nation. Det er Allah selv, som befaler mænd at føre krig for at dræbe. Koranen befaler: ”Før krig indtil al fordærvelse og ulydighed mod den guddommelige lov er renset ud!
De krige, som vor profet – velsignet være hans sjæl – førte mod de vantro, var guddommelige gaver til menneskeheden. En gang vandt vi krigen, nu skal vi vende os hen til andre krige. Ja det vil ikke være nok. Vi har at føre krig indtil al fordærvelse, al ulydighed mod islamiske love over hele verden er ophørt. Koranen befaler: ”Krig indtil sejer!” En religion uden krig er en forkrøblet religion. Hvis det havde været Jesus tilladt – velsignet være hans sjæl – at leve lidt længere, ville han også havde handlet som Moses gjorde og havde brugt sværdet … Det er krig, som renser verden.. Sådanne præster, som siger, at det er mod loven i den hellige bog, er Islams fjender. Men Allah være priset, vore unge kriger (muhajediner)sætter hans befaling om til handling og kæmper. De ved, at det at dræbe de vantro, er en af de nobleste missioner, som Allah har reserveret for menneskeheden”.

Der er to former for krig i Islam: den ene kaldes Djihad (Hellig krig), som betyder erobringen af (andre) lande i overensstemmelse med særlige vilkår. Den anden er krig for at bevare uafhængigheden af et (muslimsk) land og fordrivelsen af fremmede fra landet. Djihad eller hellig Krig, som er erobringen af andre lande og kongedømmer, er nødvendig efter indførelsen af den islamiske stat og tilstedeværelsen af Imamen eller i overensstemmelse med hans ordre. Således kræver islam af alle voksne mænd, med undtagelse af de, der er uduelige, at de skal forberede sig til erobringen af (andre) lande, således at islams lov bliver adlydt i ethvert land i verden.....
Den, som studerer Hellig Krig, vil forstå, hvorfor Islam ønsker at erobre hele verden. Alle lande, som er erobret af islam eller som skal erobres i fremtiden vil få evig frelse, for de skal leve under lysets evige lovgivning....
De som intet ved om islam tror at Islam er imod krig. Disse (som siger det) er uvidende. Islam siger: Dræb alle vantro ligesom de vil kunne gøre ved dig. Betyder det, at muslimer skal læne sig tilbage, indtil de er overvundet? Islam siger: Dræb dem (ikke-muslimerne), læg dem under sværdet og spred dem. Betyder det at vi skal læne os tilbage indtil vi overvindes? Islam siger: Dræb i Allahs tjeneste den som måske ville dræbe dig! Islam siger: af alt godt som findes, sig tak til sværdet og til skyggen af sværdet! Folkene kan man ikke få til at adlyde uden ved sværdet! Sværdet er nøglen til Paradis, som kun kan åbnes for hellige krigere (Muhajedinerne).
Der er hundreder af andre koranstykker og hadiths (udtalelser af profeten(red.), som siger, at muslimer skal værdsætte krig og kamp. Betyder det at islam er en religion, som hindrer krig? Jeg spytter på så tåbelige sjæle, som påstår noget sådant.
Ayatollah Ruhollah Khomeini:”Kashf al-Asrar”(Nøglen til hemmelighederne”.Oprindeligt udgivet i Qom 1942 ohg genoptrykt i Teheran 1980 og 1983),

“Den hellige bog (Koranen) viser, hvordan Gud handlede med Moses, som var en sand revolutionær, som ledte de undertrykte til frihed mod Farao. Moses var rede til at dræbe, og hvis det var nødvendigt til selv at blive dræbt, for at nå sine mål. Han var rede til at bedrage, til at lyve, og sprede forvirring (blandt hans fjender) og til at stjæle for at opnå en ædel afslutning...Jesus var ingen revolutionær, selv om han brugte en revolutionærs gloser. Nogen siger, at han ikke rørte et sværd, ellers ville han også bestemt have frembragt en hel sø af blod ved at hugge de vantro ned. Andre siger at han var reformist af temperament og dette var grunden til at det ikke lykkedes ham at grundlægge en stat. Men Allah ved bedst, hvad der kræves i alle sager...Vor egen profet - velsignet være hans sjæl - var så langt mere en revolutionær end Moses. Han var general, politiker, en administrator, en økonom, en jurist og en førsteklasses manager i alt...Ville han tøve med at lægge de skyldige under sværdet? Aldrig, tre gange aldrig! Ingen ville turde danse udenfor linien, når han var i nærheden...I Koranens historiske vision må Allahs understøttelse og den revolutionære folkets krig gå hånd i hånd, således at de djævelske regenter blir nedgjort og ombragt. Et folk, som ikke er rede til at dræbe og til at dø for at skabe et lovligt (dvs islamisk) samfund, kan ikke forvente nogen støtte fra Allah. Den Almægtige har lovet os, at den dag vil komme, når hele menneskeslægten vil leve forenet under Islams banner, når månens tegn, symbolet på Muhammed, vil blive den herskende overalt... Men dén dag må fremskyndes gennem vor Djihad, gennem vor vilje til at ofre vore liv og sprede det urene blod af de, som ikke ser lyset bragt fra himlene af Muhammad i hans Mi´raj (Natlige ridt på hans vingede hest til Allahs hofstat(red)). Det er Allah, som lægger geværet i vor hånd. Men vi kan ikke forvente af ham, at han også skal trykke på aftrækkeren, blot fordi vi er er ængstelige.” Muhammad Taqi Partovi Sabzevari: “Ayandeh Nehzat Islami”(Den islamiske bevægelse fremtid), Qom 1986.

Jihad som erobring gennem emigration
“Sande muslimer forstår sig selv som erobrere. De forlader deres hjemlande, for at vinde Europa for islam. Målet er et islamisk land. For at nå målet, må vi følge strategien: “skridt for skridt”. Udvandring er et fundamentalt princip i islam. Udvandring er lig med jihad (hellig krig), at anstrenge sig på Allahs veje...I Islam forlader man sit hjemland for troens skyld, og således er udvandringen ikke kun en pligt, men at være imod udvandringen for troens sag er et forræderi mod det islamiske samfund: Er Allahs jord ikke vid nok for jer, at i kan udvandre? (Sura 4.97)”......”De, som tror og udvandrer og med deres gods og med blod kæmper for Allahs sag, indtager den højeste rang hos Allah, og det er dem, som vil sejre”(Sura 9.20) (Dr. A.M.Naqawii i det muslimske blad “Morgendæmringen, nr.7/8, s.49.

"Forældre har at opdrage deres børn sådan, at deres børn atter bliver en generation af erobrere"("Mille Gazete." Islamisk tidsskrift for tyrkistalende,. Talerør for IMGT og DMGT-bevægelsen i Danmark, Mertensacker s.108).

”Tiden arbejder for os. Vore kvinder har altid en tyk mave. De kristne får stadig færre børn. Når vi har nået 50%, skal grundloven væk og Koranen regere. De regerende skal være muslimer. Det må endegyldigt være slut med de kristnes afgudstjeneste...””At få børn er meget vigtigt for at vi kan indtage landet. Det sker gennem børnefødsler og socialkontoret betaler jo. Hvad de tyrkiske mænd ikke klarede, da de skulle erobre Wien, det klarer nu vi. Det er vi Allah skyldig. Vi føder jer kaput”. M.A.Rassoul / A. Mertensacker 1998).

“Det er ønskværdigt, at en muslim opholder sig i islamiske omgivelser, da muslimen ellers konstant er konfronteret med det islamisk forkastelige og faren består i en negativ indflydelse. Men iflg. den Scharitiske retsskole er det bedre at leve videre i det ikkemuslimske land, hvis udbredelsen af islam derved kan gennemføres, naturligvis under forudsætning af, at Ibadat (religiøse handlinger) ikke bliver indskrænket. Af disse forklaringer fremgår, at et liv her i landet (Vesten) kun er rimeligt, når man bedriver Da´wa (mission)” ( I bladet “Islam hier und heute”, nr.10/1994, s.6.

"Vores opgave må aldrig være at efterligne satans skridt ved at degradere Islam til bunden af hierakiet, gennem at være kompromissøgende, tolerante og imødekommende over for de vantro (danskerne). I Islam er freden kun gældende blandt muslimerne indbyrdes. Bare det at drømme om en fred mellem hedenskab og Islam, monoteisme (Tawhid) og polyteisme (Shirk), sandhed og falskhed og disses tilhængere er i modstridende med naturloven.
(Bladet "Tolerance, Fred, Dialog & Islam" s.3, Hitzut-Tahrir, København).

"Allah siger. Hvis det bliver jer for trangt, er jorden mon ikke så udstrakt, at I kan udvandre på den?"(Sura 4/97). Der findes, som verden ser ud i dag, ikke en eneste ægte islamisk stat. Nogle hævder, at det nærmeste, vi kommer en sådan, er Saudi Arabien, og jeg tror ikke, at det er løsningen på muslimernes problemer, at de alle samles der, for så efterfølgende at lade hånt om resten af menneskeheden og dens vildfarelser... Jeg er overbevist om, at der er en dybere mening med, at Allah lader muslimer fra forskellige egne af verden udvandre for at bosætte sig, leve og virke i ikke-islamiske lande... Hvorfor ikke blive og kæmpe for islam i eksempelvis de Nordiske lande og resten af Europa? Dybest set er kampen for islam det absolut vigtigste, og det uanset hvor vi befinder os, og i denne kamp skal vi udnytte alle muligheder. Tager vi eksempelvis et ikke-islamisk land som Danmark, så har dette land et udmærket uddannelsessystem, tilgængelig for alle, spækket med moderne teknologi og videnskab. Det skal de herboende muslimer udnytte til fulde, idet de har brug for al den uddannelse, de overhovedet kan få, for ad denne vej at kunne infiltrere og påvirke det ikke-islamiske samfund på alle niveauer så som institutioner og skoler, hospitals- og plejevæsen, industri, handel, forskning og politik. Jo mere veluddannede muslimerne er i det ikke-islamiske samfund, jo stærkere står de, også m.h.t. til at styrke deres eget miljø, thi er det ikke islamisk, så må de gøre det islamisk....("Muslim i Danmark

Målet er at skabe autonome områder: "Islam lader sig ikke reducere til en privat religiøsitet, men befaler den troende en politisk og samfundsmæssig opgave... Den vestlige dominansholdning må afgjort tilbagevises, som vil foreskrive muslimer, hvor meget af deres lov/tro, der må tolereres i Vesten.... Perspektivet for muslimerne i Vesten må være, at tilkæmpe sig en plads i samfundet, og det vil sige en plads, som kan accepteres af muslimerne og ikke et hjørne, som det vestlige samfund "storslået" vil tildele os. Det vil i sidste ende kun være muligt, når det vestlige samfund opgiver sin assimilationspolitik og accepterer den islamiske realitet, dvs. sådan, som muslimerne vil danne sine omgivelser... Hvad muslimerne aktuelt kan gøre og også skal gøre, er ud fra egeninitiativer at skabe sig muligt mange autonomiområder, altså indretninger og strukturer, som udvikler sig uden ydre indblanding og som kan praktiseres autonomt..."(Bladet Morgendæmringen nr.11/12,1995).
( s.19 ff.).

Jamahir F. Abdallah, formand for den danske “Islamic Student Organisation”. ”... vi finder os ikke i mere at blive hundset med af ikke-troende. Vi er ikke nogens kulier mere...den tid er forbi....Vi rejser derhen, hvor det passer os, det skal ingen blande sig i. Muslimer er frie mennesker, danskere er slaver af druk og narko og mistro til tilværelsen. At muslimer får flere børn end danskerne, at det sociale system bliver udnyttet, osv. kan I kun takke jer selv for. Den mere kloge narrer den mindre kloge”.(Læserbrev 6.4. 97 i EkstraBladet”).

"Og han (Allah) gav jer deres(de vantros) land, deres huse og formuer i arv, og land som i end ikke har betrådt. Allah har magt over alle ting" ( Sura 33.27)

"På den dag skal der blæses i trompeten. Og vi vil forsamle de syndige på den dag, de blåøjede". De blåøjede folk er folkene mod nord og vest, altså Europa og Amerika. Efter 10 århundreders nedgang for islam og opgang for kristenheden, vendes forholdet nu om (Abdul S. Madsens korankommentar i hans oversættelse Kbh.1967.)

Flgende sider er relateret til denne artikel:
- Jihad (Ordforklaring)
Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk